DANE

A PORADENSTVO


 • priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov
 • komplexné posúdenie daňovej situácie klienta
 • daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska
 • vypracovávanie daňových priznaní ku všetkým daniam - DPH, daň z príjmov PO, FO, daň z MV, daň z nehnuteľnosti, súhrnný výkaz
 • upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny podkladov- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti atd. v legislatíve
 • registrácia daňových subjektov na daňovom úrade
 • prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva
 • zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia
 • zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov k daňovej kontrole
 • Spracovanie štatistických výkazov
 • Vystavenie faktúry na základe predložených podkladov
 • Vystavenie príkazu na úhradu
 • Spracovanie vyúčtovania cestovných výdavkov (tuzemské / zahraničné pracovné cesty)
 • Administratívne práce
 • Návrhy zmlúv
 • Zastupovanie pred úradmi
 • Založenie spoločnosti
 • Zmeny v živnostenskom a obchodnom registri
 • Poradenstvo pri vysporiadavaní pohľadávok a záväzk
 • ročná účtovná závierka - zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát poznámok k účtovnej závierke
 • audit,
 • zaručíme sa za správnosť zaúčtovania,
 • poskytneme informácie o daňových výdavkoch, ktoré si právnická osoba má alebo nemá nárok uplatniť,
 • rekonštrukcia účtovníctva : vypracujeme hodnotiacu správu, v ktorej upozorníme na chyby, nesprávne postupy v účtovnej a daňovej agende. Vyhnete sa tak možným pokutám a sankciám.